Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens:
Personnage, Kievitlaan 7, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor, België

Mailadres: info@personnage.be
Telefoonnummer: +32 476243122
Ondernemingsnummer: 0752.795.026

BTW nummer: BE0752.795.026

Vennootschap Onder Firma

RPR Vlaams Gewest

Bij Personnage willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Personnage stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Personnage kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Personnage worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Alle transacties met  Personnage zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Personnage . Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Personnage.

 

 

Prijzen

Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief btw volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

 

Bestellingen

Om een product aan te kopen dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u uw contactgegevens en facturatiegegevens invoeren. Daarna dient u ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Indien wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, dan is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarin u koopt.

Personnage zal uw bestelling beantwoorden onder voorbehoud van de beschikbare voorraad of van de voorraad die beschikbaar is bij haar leveranciers. De verzendingstermijnen worden op indicatieve titel meegedeeld. Echter, wanneer ondanks de waakzaamheid van Personnage toch blijkt dat de producten niet beschikbaar zijn nadat uw bestelling werd geplaatst, zal Personnage u hierover per e-mail inlichten en uitnodigen om uw bestelling te annuleren of te wijzigen. Elke onbeschikbaarheid wordt in principe aangegeven op de website.

Ingeval Personnage een product niet binnen een redelijke termijn kan verkrijgen bij haar leveranciers (bijvoorbeeld ingeval de voorraad bij de leverancier zelf is uitgeput), zal zij de klant per e-mail inlichten over de verwachte vertraging. Deze laatste zal in dat geval, op basis van deze nieuwe informatie, de keuze hebben om zijn bestelling te annuleren of om te wisselen. Er zullen geen annuleringskosten in rekening worden gebracht ingeval van een dergelijke annulering van de bestelling.

Personnage behoudt zich het recht voor om de bestelling te verzenden in twee of meerdere keren ingeval een product onbeschikbaar was. Deze verzending zal plaatsvinden zonder dat enige meerkosten aan de klant wordt aangerekend (deze laatste zal de leveringskosten vermeld op het ogenblik van de bestelling slechts eenmaal betalen).

 

Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact/Mister Cash,  iDEAL en PayPal. Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

 

Levering

Levering onder  voorbehoud van bovenvermeld alinea’s met betrekking tot de beschikbaarheid der producten, en behoudens uitzonderlijke omstandigheden, doen wij er alles aan om uw bestelling van het product of de producten bedoeld in elke verzendbevestiging uit te voeren voor de leveringsdatum opgegeven in bedoelde verzendbevestiging, of, indien geen enkele leveringsdatum bepaald is, binnen de geschatte termijn die aangeduid wordt op het ogenblik van de keuze van de leveringsmethode en, in elk geval, binnen een maximum termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van de orderbevestiging.

 

 

Levering aan huis

Als u kiest voor een levering aan huis, wordt het artikel dat u heeft gekocht zo spoedig mogelijk bij u geleverd, ten laatste dertig (30) dagen na de sluiting van de overeenkomst. Hiervoor doet Personnage  beroep op de externe onderaannemer (transporteur) BPost, . Deze levert het aangekochte artikel tot aan de drempel van de voordeur, tijdens de week en binnen de gebruikelijke werkuren.

Doordat de klant aangeeft te opteren voor verzending, verklaart de klant kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van BPost, deze zijn tevens terug te vinden op de site van BPost.

Artikels worden enkel in België en in Nederland geleverd, op het adres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. Bij levering op een gemeenschappelijk adres stemt u er uitdrukkelijk mee in dat Personnage de bestelling levert op het gemeenschappelijke adres zoals vermeld in de bevestigingsmail. Personnage kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden door het feit dat de bestelling niet aan uzelf werd overhandigd, maar aan een medebewoner/kennis/familielid.

Door de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden stemt u ermee in dat de bestelling door derden in ontvangst genomen kan worden, maar uitsluitend op uw risico.

Personnage kan en mag ook andere leveringstermijnen opgeven. Vertragingen kunnen zich evenwel voordoen om redenen die liggen aan de personalisatie van producten, onvoorziene omstandigheden of het leveringsgebied. In ieder geval is de leveringsverplichting opgeschort in gevallen van overmacht, waaronder de laattijdige of foutieve levering door de leveranciers van Personnage, de verstoring van de activiteiten omwille van brand, waterschade en vergelijkbare omstandigheden, evenals de onderbreking van de activiteit door gebrek aan grondstoffen, energie of mankracht, stakingen, blokkades, problemen om over transportmiddelen te beschikken, files en regeringsinterventies. In dergelijke gevallen informeert Personnage de klant zo spoedig mogelijk en wordt de leveringstermijn evenredig verlengd met de termijn dat de overmacht blijft duren. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

 

Wil rekening houden met het feit dat geen levering aan woonplaats wordt uitgevoerd op zaterdag of zondag en wettelijke feestdagen. Bij overschrijding ervan kan de klant Personnage contacteren om een nieuwe leveringstermijn overeen te komen, doch dit kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot prijsvermindering, noch tot verbreking van de overeenkomst.

Personnage is enkel verplicht te leveren en de overeengekomen prestaties uit te voeren als de klant zijn verplichtingen correct en op tijd nakomt. Als de klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, of in geval van insolvabiliteit of fraude, heeft Personnage het recht op eigen initiatief de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Dit kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot prijsvermindering, noch tot verbreking van de overeenkomst.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland. Voor verzendingen naar andere landen gelieve contact op te nemen met info@personnage.be.

 

Levering in de winkel

Als u besluit uw bestelling af te halen in de winkel, dan zal de bestelling zo spoedig mogelijk te uwer beschikking worden gesteld en in ieder geval ten laatste dertig (30) dagen na de verzending van de bevestigingsmail.  De bestelde artikels worden in de winkel gereserveerd gedurende dertig (30) dagen na de verzending van de bevestigingsmail. De uiterste datum om de bestelling af te halen, eveneens andere details voor de afhaling in de winkel, worden u meegedeeld in de bevestigingsmail. Als de artikels niet meer voorradig zijn, brengt Personnage de klant hiervan onverwijld op de hoogte. De ontvangst in een winkel staat gelijk aan levering.

Ingeval de goederen worden afgehaald in de winkel, zullen de producten eveneens voor de klant worden gereserveerd gedurende 5 werkdagen vanaf de datum waarop de bestelling werd uitgevoerd. Nadat deze termijn is verstreken, heeft Personnage het recht om de bestelling te annuleren.

U verzekert Personnage dat u over alle nodige toestemmingen beschikt om gebruik te maken van het betaalmiddel dat u heeft gekozen tijdens het opslaan van de bestelbon. Ingeval van niet-betaling van elke verschuldigde som (of ingeval er zich een betalingsincident voordoet) behoudt Personnage zich het recht voor om elke bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het niveau van de uitvoering ervan.

De levering van elke nieuwe bestelling zal kunnen worden opgeschort ingeval van laattijdige betaling van een vorige bestelling en dit, niettegenstaande de bepalingen van de onderhavige voorwaarden. Personnage behoudt zich het recht voor om te verzoeken om een kopie over te maken van uw identiteitskaart en/of van het betalingsbewijs voor elke betaling die via bankkaart wordt uitgevoerd.

 

Artikelen retourneren en ruilen

We willen dat u volledig tevreden bent over elke aankoop bij Personnage en streven ernaar om u te allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te bieden. Indien u een artikel wenst terug te sturen om het te ruilen, of indien u hebt besloten om het niet te houden, gelieve dan de retournota die u vindt in de hoofdbalk op de website in te vullen en deze binnen de 14 kalenderdagen naar ons terug te sturen, samen met de producten in hun originele verpakking en met het etiket. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel (de artikelen) of betalen we de kostprijs terug. Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd, samen met een kopie van uw originele leveringsbon. Personnage behoudt zich het recht om gedragen/in gebruik genomen artikelen te weigeren.

Indien u een artikel wenst te retourneren omdat het beschadigd is, gelieve dan de gegevens op de retournota in te vullen met een beschrijving van de beschadiging en binnen de 14 kalenderdagen samen met het artikel in zijn originele verpakking naar ons terug te sturen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel of betalen we de volledige kostprijs terug, inclusief alle gemaakte leveringskosten. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van de goederen.

Artikelen die in de solden gekocht zijn kunnen niet geruild of terugbetaald worden. 

 

Garantie

Op alle producten geldt een garantie tegen gebreken die het gevolg zijn van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvankelijke factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik, vallen niet onder de garantie.

 

Indien je een product in beschadigde staat hebt ontvangen, breng ons hier dan even eerst van op de hoogte. Je kan ons contacteren via info@personnage.be. We bekijken hoe we een oplossing kunnen bieden en zullen je vragen om het artikel retour te zenden. De retourkosten zullen in dit geval terugbetaald worden (volgens de standaard posttarieven). Het beschadigde product stuur je, samen met de retournota en een beschrijving van de beschadiging, voldoende gefrankeerd op naar ons retouradres. Voeg ook je rekeningnummer toe, zodat we de terugbetaling kunnen uitvoeren.

Personnage

Garantie

Kievitlaan 7

2960 Sint-Job-in-‘t-Goor

België

Gelieve ook duidelijk aan te geven wat er mis is met het gekochte product, of aan te duiden waar er iets niet in orde is. Alle artikelen dienen ons in nette en ordelijke staat te worden teruggestuurd, zo kunnen wij u zo snel mogelijk helpen.

Beschadigde artikelen kunnen ook teruggebracht worden op afspraak naar volgend adres: Kievitlaan 7, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor, België. Het artikel moet afgetekend worden voor ontvangst.

 

Producten

Alle producten worden alleen verkocht, tenzij anders wordt vermeld, en zijn niet altijd in elk verkooppunt beschikbaar. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren verschillen.

 

Inhoud

Alle informatie die op onze website opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

 

Prijzen en drukfouten

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

Eigendom van goederen

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Personnage tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

 

Vragen of klachten

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar info@personnage.be. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee. We houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

U kan klachten en geschillen ook melden via het Europees ODR (Online Dispute Resolution) Platform. De website van het ODR is http://ec.europa.eu/odr.

 

Veiligheid

We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om uw gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die u verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen. (Voor Netscape klikt u het ‘veiligheidsicoontje’ onderaan op de werkbalk aan en verifieert u of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Voor Internet Explorer gaat u achtereenvolgens naar Beeld, Menu en Internetopties, en klikt u op ‘Geavanceerd’. Controleer daar of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Uw browser bevestigt dan dat u in een veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de afbeelding van een sleutel op de balk onderaan op uw scherm.)

 

Auteursrecht en kopierecht

De inhoud van deze website en andere publicaties van Personnage zijn eigendom of staan onder licentie van Personnage of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

 

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Dit geldt niet voor custom-made producten.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Personnage, Kievitlaan 7, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor, België, +32 476 24 31 22, info@personnage.be  via een  ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.